Υπηρεσίες

Η ΒΙΕΡΕΞ έχοντας ως στόχο την ανάδειξη της ποιοτικής και εύρυθμη λειτουργία των προϊόντων της, παρέχει τις παρακάτω βοηθητικές υπηρεσίες: μελέτης, εγκατάστασης και υποστήριξης, ως εξής:

P1. Τηλεπιτήρηση ρυθμιστών φωτεινής σηματοδότησης

Η τηλεπιτήρηση είναι μια λειτουργία που παρέχεται, σε κατάλληλους ρυθμιστές που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό τηλεπιτήρησης, με σύστημα επικοινωνίας (ενσύρματο, GSM ή WiFi), καθώς και διασύνδεση με κεντρικό σύστημα ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης. Σκοπός της τηλεπιτήρησης είναι η γρήγορη αποκατάσταση των βλαβών στις εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης, μέσω της άμεσης ειδοποίηση των αρμοδίων τεχνικών συντήρησης για ενδεχόμενη βλάβη, καθώς και τον έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης.

 

 

 

P2. Κεντρική διαχείριση συστήματος εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης

Η λειτουργία αφορά, εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότης οι οποίες εντάσσονται σε ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου, διαχείρισης ή δυναμικής προσαρμογής, υπό τον κατάλληλο εξοπλισμό, λογισμικό, συστήματα επικοινωνιών και υποδομή, με στόχο εκτός από την επιτήρηση για βλάβες, την διαχείριση στρατηγικών προς τους ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης: που βασίζονται σε τοπικές επενέργειες ή επιβολή προγραμμάτων λειτουργίας, υπό αυτοματοποιημένων ή εκπροσωπούμενων εντολών.

 

 

 

P3. Τηλεφωνική υποστήριξη για επίλυση προβλημάτων λειτουργίας σε ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης

Στο πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης, για την εύρυθμη λειτουργία, των επιτηρούμενων από την ΒΙΕΡΕΞ εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, παρέχεται απομακρυσμένη τεχνική βοήθεια, προς τους αρμόδιους επιτόπιους τεχνικούς συντήρησης των εγκαταστάσεων αυτών, μετά από παροχή δεδομένων για την βλάβης, μέσω φωνητικής τηλεφωνικής επικοινωνίας, φωτογραφιών ή μηνυμάτων. Τα δεδομένα της βλάβης καθώς και οι οδηγίες της τεχνικής υποστήριξης καταγράφονται και τηρούνται στο αρχείο συντήρησης της κάθε εγκατάστασης.

 

 

 

P4. Εργαστηριακή επισκευή ρυθμιστών φωτεινής σηματοδότησης

Στις περιπτώσεις καταστροφικών βλαβών, στα ηλεκτρονικά κυκλώματα των καρτών των ρυθμιστών σηματοδότησης, ο προσβαλλόμενος εξοπλισμός αποξυλώνεται και αποστέλλεται στο εργαστήριο επισκευών της ΒΙΕΡΕΞ. Ο προσβαλλόμενος εξοπλισμός ελέγχεται και αφού εντοπιστεί το συγκεκριμένο σημείο της βλάβης του, επισκευάζεται από εξειδικευμένους τεχνικούς και δοκιμάζεται λειτουργικά, εντός του εργαστηρίου της ΒΙΕΡΕΞ. Στην συνέχεια ο επισκευασμένος εξοπλισμός του ρυθμιστή, επιστρέφεται στο σύνολο του, στον αρμόδιο τεχνικό συντήρησης για επανασύνδεση.

 

 

P5. Επεμβατική αποκατάσταση βλαβών σε εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης

Η επεμβατική αποκατάσταση βλαβών σε εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης, πραγματοποιείται είτε μετά από κλήση της αρμόδιας, είτε στην περίπτωση, που μετά τον έλεγχο του πλήρες εξοπλισμού του ρυθμιστή στο εργαστήριο της ΒΙΕΡΕΞ, και την μετέπειτα απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη προς τον αρμόδιο τεχνικό συντήρησης, δεν κατέστη δυνατή η αποκατάσταση της βλάβης. Κατά την επεμβατική αποκατάσταση, μεταβαίνει συνεργείο εξειδικευμένων τεχνικών της ΒΙΕΡΕΞ, στην προκείμενη εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης, με κατάλληλο εξοπλισμό και αποκαθιστά την βλάβη, θέτοντας τον ρυθμιστή σε κανονική λειτουργία.

 

 

 

P6. Μετασκευή αναβάθμισης εξοπλισμού σηματοδότησης

Η μετασκευή αποτελεί τεχνική επέμβαση, σε εξοπλισμό ή λογισμικό, που σκοπό έχει την ικανοποίηση κάποιων ειδικών απαιτήσεων που απαιτεί η συγκεκριμένη εγκατάσταση, όπως: τροποποιήσεις για την αντιμετώπισης της αστάθεια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, προσθήκη εξοπλισμού ή αναβάθμιση λογισμικού λειτουργίας της CPU, καθώς και την αποκατάσταση της συμβατότητας του προγράμματος λειτουργίας της διασταύρωσης του ρυθμιστή, με νεότερες εκδόσεις λογισμικού.

 

 

 

Q1. Μορφοποίηση προγραμμάτων λειτουργίας ρυθμιστών φωτεινής σηματοδότησης

Τα προγράμματα των μελετών λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης, για να εφαρμοστούν στον ρυθμιστή θα πρέπει να μορφοποιηθούν κατάλληλα από το αντίστοιχο λογισμικό παραμετροποίησης και να εγκατασταθούν στην CPU του ρυθμιστή. Για την μορφοποίηση των προγραμμάτων μελετών λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης, απαιτείται μία επισταμένη διαδικασία που περιλαμβάνει: την αποκρυπτογράφηση της ερμηνείας της μελέτης, την ανάλυση των λειτουργιών και των φάσεων, την επακριβής διασύνδεση των φάσεων, την επέμβαση των επενεργειών, με τον καθορισμό της λειτουργίας των συνδυαστικών επενεργειών, εάν υπάρχουν και την εξονυχιστική δοκιμή λειτουργίας.

 

 

 

Q2. Εγκατάσταση ρυθμιστών φωτεινής σηματοδότησης

Μετά την πλήρη εγκατάσταση των σηματοδοτών, των ιστών σηματοδότησης, του δικτύου οδεύσεων και της ηλεκτρικής παροχής, σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής, συνεργείο εξειδικευμένων τεχνικών της ΒΙΕΡΕΞ, μεταβαίνει επί του έργου της εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης για την εγκατάσταση του ρυθμιστή. Κατά την επίσκεψη οι τεχνικοί μας ελέγχουν την ορθότητα λειτουργίας των συνδέσεων της πλήρους καλωδίωσης, εγκαθιστούν το ερμάριο με τον ρυθμιστή, συνδέουν: την ηλεκτρική παροχή, τις καλωδιώσεις των σηματοδοτών και τους ανιχνευτές (εάν απαιτούνται), στις τερματικές επαφές του ρυθμιστή και θέτουν τον ρυθμιστή σε κανονική λειτουργία, κάνοντας παράλληλα τελική εποπτεία λειτουργίας σε όλους τους σηματοδότες και ανιχνευτές της εγκατάστασης.

 

 

 

Q3. Εγκατάσταση επαγωγικών βρόχων ανίχνευσης οχημάτων

Στο πλαίσιο εξειδικευμένων εργασιών τεχνικής υποστήριξης, η ΒΙΕΡΕΞ διαθέτει συνεργείο για την εγκατάσταση επαγωγικών βρόχων ανίχνευσης οχημάτων, το όποιο μεταβαίνει επί του έργου της εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης και χαράζει σε αρμούς, τους απαιτούμενους επαγωγικούς βρόχους, όπως προβλέπονται από την μελέτη, συνδέοντας τους στο αντίστοιχο φρεάτιο. Η κατασκευή των επαγωγικών βρόχων από ΒΙΕΡΕΞ γίνεται εν θερμώ, για μεγαλύτερη αντοχή, με τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές: τόσο ως προς την συγκοινωνιακή τους μορφή και υπόσταση, όσο και ως προς τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά για μεγαλύτερη απόδοση ανίχνευσης.

 

 

 

R1. Τοπογραφική αποτύπωση κόμβων φωτεινής σηματοδότησης

Στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού ενός κόμβου φωτεινής σηματοδότησης, απαιτείται η τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής, στην οποία εντάσσεται ο προς εγκατάσταση εξοπλισμός φωτεινής σηματοδότησης. Στην συνέχεια επί της τοπογραφικής αποτύπωσης, διαμορφώνεται η οριζοντιογραφία, με την προσθήκη των απαιτούμενων σηματοδοτών, ιστών, ανιχνευτών, κρασπέδων και διαγραμμίσεων σήμανσης. Η ΒΙΕΡΕΞ με εξειδικευμένο προσωπικό, δύναται στην υλοποίηση εργασιών τοπογραφική αποτύπωση και σύνταξης οριζοντιογραφιών, για σχεδιασμό κόμβων φωτεινής σηματοδότησης, που θεωρείται ως προαπαιτούμενο για την εκπόνησης της μελέτης λειτουργίας.

 

 

 

R2. Συλλογή κυκλοφοριακού φόρτου οχημάτων διασταύρωσης

Η μετρήσεις για την παροχή κυκλοφοριακών δεδομένων, για τα οχήματα μίας διασταύρωσης, είναι προαπαιτούμενο για την εκπόνηση της μελέτης λειτουργίας και αφορούν τόσο τον φόρτο, όσο και την ταξινόμηση των οχημάτων. Οι μετρήσεις γίνονται τόσο όταν πρόκειται για νέα προς σηματοδότηση διασταύρωση, όσο και όταν εξετάζεται η τροποποίηση του προγράμματος λειτουργίας του ρυθμιστή. Η ΒΙΕΡΕΞ πραγματοποιεί με εξειδικευμένο προσωπικό, μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου, για όλα τα κυκλοφοριακά ρεύματα και προς όλες τις διευθύνσεις προορισμού της κάθε διασταύρωσης, τα οποία καταγράφει, αναλύει, αντιστοιχεί και συσχετίζει, για τον προσδιορισμό του μεγέθους και των αναλογιών μεταξύ των κινήσεων των οχημάτων στην διασταύρωση.

 

 

 

R4. Σύνταξη μελέτης εφαρμογής κόμβων φωτεινής σηματοδότησης

Στο πλαίσιο υλοποίησης ενός έργου εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης, προς εφαρμογή της μελέτης λειτουργίας του και λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής, ως προς τα ρυμοτομικά στοιχεία, τα δίκτυα και την κατάλληλη θέση για την εγκατάσταση του ρυθμιστή για την ηλεκτροδότηση του, συντάσσουμε την μελέτη εφαρμογής. Η μελέτη εφαρμογής του κόμβου φωτεινής σηματοδότησης περιγράφει τόσο τις οδεύσεις των καλωδιώσεων, όσο και τις συνδέσεις των καλωδιακών γραμμών στις ρεγκλέτες των ιστών, τους σηματοδότες και τους ανιχνευτές. Η μελέτη εφαρμογής είναι απαραίτητη τόσο για την υλοποίηση του έργου νέας εγκατάστασης, όσο και για την τεκμηρίωση της εγκατάστασης, ώστε να είναι εύκολη και ασφαλής η μελλοντική συντήρηση της.

 

R5. Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού φωτεινής σηματοδότησης

Για την άμεση επιτόπια τεχνική επέμβαση, για την συντήρηση των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, παρέχεται εξειδικευμένη τεχνική εκπαίδευση, προς τους αρμόδιους ντόπιους τεχνικούς συντηρητές, ώστε να έχουν την ικανότητα, τόσο στο να διατηρούν την εγκατάσταση σε ποιοτικό επίπεδο, όσο και να έχουν επίγνωση του εξοπλισμού. Η εκπαίδευση τους είναι απαραίτητη ώστε να μπορούν τόσο να μεταφέρουν στην τηλεφωνική υποστήριξη της ΒΙΕΡΕΞ, με ακρίβεια τις πληροφορίες για τις τυχόν βλάβες της εγκατάστασης, όσο και να μπορούν να εφαρμόζουν με ακρίβεια τις οδηγίες που λαμβάνουν από αυτήν.

 

S1. Εκμίσθωση σηματοδοτών για καλλιτεχνικές παραγωγές

Για την δημιουργία σκηνογραφικής υποδομής, στο πλαίσιο παραγωγής κινηματογραφικών, τηλεοπτικών ή διαφημιστών γυρισμάτων, διατίθενται κατάλληλες διατάξεις φωτεινών σηματοδοτών, με εύχρηστο χειριστήριο, προς εκμίσθωση εβδομαδιαίας περιόδου.

 

 

 

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας: Επικοινωνήστε μαζί μας